COVID-19 maatregelen: 

Het is weer mogelijk om tot 9.00 uur op de dag zelf te bestellen.
Particulieren bestellingen worden vanaf € 15,- aangenomen en gratis thuisbezorgd in de regio Peel & Maas en Venlo.

Registreer

Broodje van de maand
mei 2020

Een kwartpunt Turks brood met ijsbergsla, pulled pork getopt met een honing-mosterdsaus, augurk en uien.

Online bestellen

Deli Gourmet, Bijendonk 4, 5993 BV te Maasbree
Opgemaakt d.d. 18 januari 2017

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Deli Gourmet. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website van Deli Gourmet. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden zoals die vermeld staan op de website van Deli Gourmet akkoord gaat. Deli Gourmet behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Deli Gourmet erkend.

Deli Gourmet garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Aan de leveringsplicht van Deli Gourmet zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Deli Gourmet geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

Alle op de website genoemde levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Prijzen

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en/of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn inclusief de voor deze productgroep wettelijk geldende btw, 6% ofwel 21%.

Artikel 4. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Deli Gourmet, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Deli Gourmet. Deli Gourmet houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Deli Gourmet respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

Deli Gourmet maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 5. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, etc.; onder andere betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enzovoort op de website van Deli Gourmet gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6. Overmacht

Deli Gourmet is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het internet, storingen in het elektriciteitsnet, storingen in het e-mailverkeer, storingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Deli Gourmet alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- en/of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Deli Gourmet behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Deli Gourmet gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Deli Gourmet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen aks betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Deli Gourmet en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Limburg kennis, tenzij Deli Gourmet er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.